Video Archive | Xu Weigo (1)

Xu Weigo
Hernan Diaz Alonso introduces Xu Weigo, of XWG architecture studio and Tsinghua University in Beijing. Weigo discusses the...